Uitnodiging ALV 6 mei 2024

Locatie: clubgebouw Aanvang: 19.45 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling Agenda
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen ALV 22 mei 2023
 4. Jaarverslag 2023 Bestuur (mondeling)
 5. Financieel Jaarverslag 2023 en begroting 2024
 6. Verslag kascontrole commissie, bestaande uit Henk de Jong en Jan Meeuwessen
 7. Bestuursverkiezing.
  Voorzitter: Dennis Velthuis treedt af; niet herkiesbaar
  Secretaris: Huib Marree treedt af: niet herkiesbaar
  Penningmeester: André van Dam; treedt af; niet herkiesbaar
  Bestuurslid: Maarten de Vries treedt niet af
  Al aangemelde kandidaten bestuursfuncties:
  Gwen : bestuurslid jeugdzaken
 8. Verkiezing kascontrole commissie 2024
 9. Rondvraag en sluiting
 • notulen ALV 22-05 2023 kunt u hier downloaden
 • De statuten van de vereniging kunt u hier downloaden
 • De jaarrekening 2023 en de Begroting 2024 liggen ter inzage in het clubhuis

Functie omschrijvingen bestuur

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen.
Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur;
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Woordvoerder namens de vereniging
 • Contactpersoon voor het Sportbedrijf, inzake contract, onderhoud etc.
 • Organisator inzameling oud papier (de belangrijkste inkomstenbron)
 • Voorbeeldfunctie

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging.
Zijn of haar taken zijn:

 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie;
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven;
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de vergadering en de bestuursvergaderingen.
 • Bijhouden van de ledenlijst. Deze taak kan hij of zij delegeren.

De penningmeester beheert het geld van de organisatie.
Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen;
 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Bijhouden van kas- en bankboek;
 • Het innen van de contributies
 • Maken van het financieel jaarverslag;
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Voor meer informatie; neem contact op met Dennis, André of Huib

Met vriendelijke groet
Bestuur LTTC