Uitnodiging ALV 6 mei 2024

Locatie: clubgebouw Aanvang: 19.45 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling Agenda
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen ALV 22 mei 2023
 4. Jaarverslag 2023 Bestuur (mondeling)
 5. Financieel Jaarverslag 2023 en begroting 2024
 6. Verslag kascontrole commissie, bestaande uit Henk de Jong en Jan Meeuwessen
 7. Bestuursverkiezing.
  Voorzitter: Dennis Velthuis treedt af; niet herkiesbaar
  Secretaris: Huib Marree treedt af: niet herkiesbaar
  Penningmeester: André van Dam; treedt af; niet herkiesbaar
  Bestuurslid: Maarten de Vries treedt niet af
  Al aangemelde kandidaten bestuursfuncties:
  Gwen : bestuurslid jeugdzaken
 8. Verkiezing kascontrole commissie 2024
 9. Rondvraag en sluiting
 • notulen ALV 22-05 2023 kunt u hier downloaden
 • De statuten van de vereniging kunt u hier downloaden
 • De jaarrekening 2023 en de Begroting 2024 liggen ter inzage in het clubhuis